Thẻ: kịch bản

Cầu nguyện để cảm thấy sự rõ ràng

“Hỡi tinh thần, xin hãy định vị nguồn gốc của những cảm giác của tôi/ những suy nghĩ của tôi về …. Hãy đưa mỗi cấp độ và mọi cấp độ, lớp, khu vực, và khía cạnh của tôi đến nguồn gốc đó. Hãy phân tích và giải quyết nó thật hoàn hảo. Vượt qua …
DMCA.com Protection Status